Sipas Fushës së Veprimtarisë

Korrupsioni ne Shqiperi - Perceptime dhe Pervoja 2015-2016

  • June 2, 2016

IDRA prezanton gjetjet e studimit "Korrupsioni ne Shqiperi - Perceptime dhe Pervoja 2015-2016. Ky studim eshte kryer ne kuadrin e nje projekti te financuar nga Programi i Granteve, Komisioni i Demokracise te Amabasades se Shteteve te Bashkuara Te Amerikes ne Shqiperi.

Reforma në drejtësi - Sondazhi i Opinionit Publik

  • April 16, 2016

Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) ka kryer një sondazh publik për të vlerësuar njohuritë, mbështetjen, dhe pritshmëritë e qytetarëve mbi përpjekjet aktuale për të reformuar sistemin e drejtësisë në vend. Sondazhi u bë i mundur përmes mbështetjes financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) si dhe Ambasadës Amerikane në Shqipëri.Për këtë sondazh, IDRA zhvilloi 1000 intervista ballë për ballë, bazuar në një kampion përfaqësues kombëtar me qytetarë të moshës mbi 18 vjeç. Sondazhi u krye gjatë periudhës Janar-Shkurt, 2016.

Përvoja dhe Perceptim i Qytetarëve mbi Performancën e Qeverisjes Vendore 2014

  • September 29, 2014
  • Rule of Law
  • Anti-Corruption Strategies

Studimi “Përvoja dhe Perceptim i Qytetarëve mbi Performancën e Qeverisjes Vendore” u zhvillua n ëkuadrin e projektit “ Vlerësimi i niveleve të korrupsionit në bashkitë Fier dhe Lushnje, dhe fuqizimi I kapaciteteve të qeverisjes vendore dhe shoqërisë civile për të ndërvepruar dhe bashkëpunuar për të luftuar korrupsionin.

Liria e Votës dhe Votimi Familjar në Shqipëri

  • July 17, 2014
  • Governance and Democratization
  • Civil Society and Public Advocacy
  • Social Reforms

Studimi “Liria e Votes dhe Votimi Familiar” i kryer nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) me mbështetjen teknike dhe financiare nga UN Women , bazohet në një anketë kombëtare me 2000 persona me moshë 18 vjeç e lart. Synimi i përgjithshëm i këtij studimi është të nxjerrë në pah opinionet e qytetarëve mbi praktikat e ndryshme që mund të ndërhyjnë në lirinë e votimit, vlerësimin e fenomenit të “votimit familjar” si dhe të identifikojë mangësitë (ligjore, kulturore, dhe strukturore) që fshihen pas këtyre fenomeneve.

Sondazh për Perceptimin e Korrupsionit Urban 2014

  • June 11, 2014

Fokusi i këtij projekti ishte fuqizimi I ndërveprimit midis qeverive vendore dhe shoqërisë civile duke inkurajuar dialogun dhe duke garantuar instrumente bashkëpunimi për të siguruar transparencën dhe llogaridëhënien e qeverisjeve vendore, si dhe duke ulur potencialin për korrupsion.

Filter Items

Latest Tweets

@htmlstream At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. http://t.co/sBav7dm 5 hours ago
@htmlstream At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. http://t.co/sBav7dm 5 hours ago
@htmlstream At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos. http://t.co/sBav7dm 5 hours ago