Përvoja dhe Perceptim i Qytetarëve mbi Performancën e Qeverisjes Vendore 2014

/files/vlcsnap-2015-04-22-09h20m08s21.pngSondazhi mbi “Eksperiencën dhe Perceptimin e Performancës së Qeverisjes Vendore” u organizua në kuadër të projektit mbi “Vlerësimin e niveleve të korrupsionit në bashkitë Fier dhe Lushnje, si dhe fuqizimië e kapaciteteve të qeverisjes vendore dhe shoqërisë civile për të ndërvepruar dhe bashkëpunuar më nga afër në luftën ndaj korrupsionit.Fokusi i këtij projekti është të fuqizojë ndërveprimin midis qeverisjes lokale dhe shoqërisë civile duke inkurajuar dialogun dhe duke garantuar instrumentat për bashkëpunim, duke siguruar transparencë dhe llogaridhëne ne nivelin e qeverisjes lokale, si dhe duke zvogëluar potencialin për korrupsion. Projekti u zbatua në bashkëpunim me bashkitë e Fierit dhe të Lushnjes dhe synonte të arrinte dy objektiva:

  • Të identifikojmë dobësitë e bashkive Fier dhe Lushnje në luftën ndaj korrupsionit, si dhe perceptimin e qytetarëve mbi këtë fenomen.
  • Përmirësimi i ndërveprimit midis qeverisjes lokale dhe shoqërisë civile për një qeverisje lokale transparente.

Sondazhi mbi Perceptimin e Korrupsionit në Zonat Urbane në bashkitë Fier dhe Lushnjë u zhvillua për të kuptuar më mirë perceptimin publik mbi korrupsionin, shërbimet e ofruara, transparencës dhe përvojave të korrupsionit në ndërveprimet me qeverisjen lokale.

Në total u zhvilluan 1000 intervista ballë-për-ballë (500 intervista për Fierin, dhe 500 për Lushnjen).

Shkarko studimin e plote - Fier

Shkarko studimin e plote - Lushnje