Studimi kombëtar mbi Votimin Familjar dhe Liria e Votës

Studimi kombëtar mbi Votimin Familjar dhe Liria e Votës (2017 - Në vazhdim)

Instituti për Zhvillim, Kerkim dhe Alternativa (IDRA) ka kryer studimin më të fundit mbi "Studimin Kombëtar mbi Votimin Familjar dhe Lirinë e Votës", me mbështetjen teknike dhe financiare të UN Women, dhe bazohet në një sondazh kombëtar prej 1,300 personave të moshës 18 vjeçare, dhe më shumë. Sondazhi u krye gjatë periudhës tetor-nëntor 2017, dhe u shtri në të gjithë territorin e Shqipërisë. Qëllimi i këtij studimi ishte për të nxjerrë në pah opinionet e qytetarëve mbi praktikat që mund të ndërhyjnë në Lirinë e Votimit, vlerësimin e fenomenit të "Votimit Familjar" dhe identifikimin e mungesës së pasojave ligjore, kulturore dhe strukturore. Objektivi i përgjithshëm i këtij studimi është:

  • të nxisë dallimin e opinioneve të grave dhe burrave për praktikat që mund të ndërhyjnë me lirinë e votimit,
  • të kuptojë dhe të identifikojë arsyet kulturore, ligjore ose strukturore prapa keqpërdorimeve që rrezikojnë lirinë e votimit në rajone të ndryshme të Shqipërisë,

Në kontekstin e "Studimit Kombëtar mbi Votimin Familjar dhe Liria e Votës", IDRA ka ofruar dëshmi të njohurive, përvojës dhe kapacitetit duke përfshirë një metodologji të qartë se si të bëhet ky hulumtim. Ky anketim konsiston në kryerjen e 1300 intervistave, bazuar në përzgjedhjen e rastësishme, në zonat rurale dhe urbane, nëpërmjet metodologisë Face-to-Face, me përfaqësues të popullsisë mbi 18 vjeç. Baza e të dhënave është e shkallëzuar sipas gjinisë dhe moshës, në mënyrë që të arrihen gjetje të sakta mbi perceptimet dhe qëndrimet ndaj elementëve të ndryshëm si vijon:

(i)  krahasimi i progresit (ose regresit) bazuar në gjetjet e studimit të mëparshëm mbi studimin e Lirisë së Votimit dhe Votës familjare, veçanërisht mbi atë se si gratë votojnë dhe marrin pjesë në zgjedhje.

(ii) rekomandime konkrete për ndërhyrjet e ardhshme për të përmirësuar qasjen e drejtë të grave në proceset zgjedhore dhe trajtimin e praktikave të votimit familjar si në aspektin institucional ashtu edhe kulturor

(iii) matja e kënaqësisë së votuesve në lidhje me administrimin e zgjedhjeve

(iv) shpërndarja e rezultateve të hulumtimit me një gamë të gjerë aktorësh dhe media

Mbështetur nga UN Women, ky hulumtim synon të krijojë rolin e grave në jetën publike, mbetet kryesisht i panjohur në Shqipëri dhe pjesëmarrja e plotë dhe e barabartë e grave në vendimmarrje vazhdon të kufizohet për shkak të stereotipeve të përhapura dhe praktikave diskriminuese, të cilat mbeten të qenësishme në publik . Për më tepër, në proceset e përgjithshme zgjedhore, votimi familjar mbetet një problem shumë i ndjeshëm i shtuar në mungesën e vetëdijes në lidhje me të drejtën e grave për të votuar, për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur. Studimi do të kontribuojë për të përcaktuar dhe kuptuar më mirë dhe shpjeguar perceptimet e procesit zgjedhor, nevojat e votuesve të informacionit dhe sjelljen e votuesve në Shqipëri dhe si ato kanë ndryshuar gjatë një periudhe prej 4 vjetësh.